GDPR - ochrana osobních údajů

Vážení zákazníci, přátelé a příznivci Steak a pizza baru,
24.6. ‼️‼️ pro Vás vaříme naposledy.
Naštěstí se objevil zachránce naší pizzy, kterému předáme veškeré rozumy a moudra a pizzu si budete moct opět brzy objednat a vychutnat. Telefonní číslo zůstane stejné.
Sledujte FB, Instagram a www stránky, kde Vás budeme včas informovat o opětovném zahájení provozu.
Krásný a pohodový týden přeje
Kolektiv Steak a Pizza baru

I.
Základní ustanovení


• Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je IPM Plus, s.r.o. se sídlem nám. J.A.Komenského 31, 739 44 Brušperk, zapsána u obchodního rejstříku, Krajský soud v Ostravě oddíl C, vložka 30092
(dále jen: „správce“).
• Kontaktní údaje správce jsou
adresa: nám. J.A.Komenského 31, 739 44 Brušperk
email: hotel@hotelbrusperk.cz
telefon: 733 125 270
• Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
• Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů


• Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
• Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění objednávky.
 

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů


• Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
• Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 

IV.
Doba uchovávání údajů


• Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
• Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)


• Příjemci osobních údajů jsou osoby: zaměstnanci správce, kteří jsou bezpodmínečně účastni smluvního vztahu (servírka, kuchař, řidič).
• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 

VI.
Vaše práva


• Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• Dále právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek a máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů


• Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
• Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
• Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 

VIII.
Závěrečná ustanovení


• Telefonickou objednávkou potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
• Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 23.5.2018.

 

Přihlášení